سیستم صوتی مسجد جامع عمادده ۱۳۹۶/۹/۱۳ ۱۳:۱۱:۴۰

Project Description

سیستم صوتی مسجد جامع شهر عمادده واقع در شهرستان لارستان، استان فارس در تاریخ ۲۰ خرداد ماه ۱۳۸۴ توسط متخصصین شرکت فوژان الکتریک گستر طراحی و نصب شد. ما ضمن حفظ ساختار و سبک معماری مسجد، از تجهیزات و تکنولوژی روز صدارسانی جهت پوشش مناسب و یکپارچه صدا در مسجد بهره گرفتیم. همچنین با توجه به موقعیت مکانی آن در مرکزیت شهر، طراحی سیستم صوتی مناره ها را به نحوی انجام دادیم که در عین پوشش صدا در مناطق مختلف شهر، مزاحمت صوتی برای همسایگان ایجاد ننماید.