سیستم صوتی مسجد جامع کوخرد ۱۳۹۶/۹/۱۳ ۱۳:۱۲:۵۱

Project Description

سیستم صوتی مسجد جامع شهر کوخرد واقع در شهرستان بستک، استان هرمزگان در تاریخ ۳ بهمن ماه ۱۳۸۲ توسط متخصصین شرکت فوژان الکتریک گستر طراحی و نصب شد. با در نظر گرفتن ساختار و معماری مسجد و بدون آسیب رساندن به آن، از ابزار و تکنولوژی روز صدارسانی برای پوشش یکدست و مناسب صدا در مسجد بهره گرفتیم. همچنین با توجه به موقعیت مکانی مسجد، سیستم صوتی گلدسته های آن را به نحوی طراحی کردیم که علیرغم پوشش صدا در مناطق مختلف، باعث ایجاد مزاحمت صوتی برای همسایگان نگردد.