سیستم صوتی مسجد عمر کوخرد ۱۳۹۶/۹/۲۲ ۱۳:۱۸:۱۳

Project Description

مسجد عمر در شهر کوخرد، شهرستان بستک، استان هرمزگان قرار دارد. سیستم صوتی این مسجد در تاریخ ۱۰ شهریور ماه ۱۳۸۲ توسط متخصصین شرکت فوژان الکتریک گستر طراحی و نصب شد. ما با استفاده از ابزار و تکنولوژی روز صدارسانی این امر را به گونه ای انجام دادیم که ضمن حفظ سبک معماری مسجد و عدم آسیب به ساختار آن، مسجد از پوشش یکپارچه و مناسب صدا بهره مند باشد.